Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.premiumbakt.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży produktów, towarów i usług, prowadzony za pośrednictwem sklepu internetowego www.premiumbakt.pl, zwanego „Sklepem Internetowym” przez firmę: JMS-GLOBAL Sławomir Hruszka, ul. Graniczna 43, 93-428 Łódź, NIP 728-139-29-45, adres poczty elektronicznej: sklepjms-global.pl, zwaną dalej „Administratorem” i ”Sprzedawcą”. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Użyte w Regulaminie Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy (przewoźnika – kuriera), produktów określonych przez Klienta w zamówieniu.
 3. Dostawca (przewoźnik – kurier) – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy (dostarczenia) produktów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków: liter, cyfr, znaków specjalnych ustalonych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, zatwierdzona kombinacja zabezpiecza dostęp do Konta Klienta.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub na rzecz której będą świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (odbiorca końcowy).
 7. Konto Klienta – oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą: Loginem i Hasłem, ustalonym przez Klienta. Konto pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i usług sklepu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą ustalonego przez siebie Loginu i Hasła. Utworzenie konta i dostęp do niego, wymagają rejestracji w sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji podanych przez Klienta pozwalających na realizację wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 8. Login i Hasło – oznaczają indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu.
 11. Rejestracja – jest to czynność wykonywana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – MS-GLOBAL Sławomir Hruszka, ul. Graniczna 43, 93-428 Łódź, NIP 728-139-29-45, adres poczty elektronicznej: sklep@jms-global.pl
 13. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową pod adresem premiumbakt.pl, umożliwiającą składanie Zamówień, dokonywanie Rezerwacji oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 14. Towar (produkt) – oznacza rzecz ruchomą w rozumieniu kc, znajdującą się w ofercie Sprzedawcy, przedstawioną za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferowaną jako przedmiot Umowy sprzedaży.
 15. Formularz Zamówienia – dotyczy nieodpłatnej usługi elektronicznej w formie formularza interaktywnego, dostępnego w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie przez Klienta Zamówienia, w szczególności poprzez: dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Usługa ma charakter jednorazowy i kończy się w momencie zatwierdzenia Zamówienia lub wcześniejszej rezygnacji.
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu.
 2. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 3. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Newsletter – oznacza niepłatną Usługę Elektroniczną, która umożliwia korzystającym, otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny, rezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na adres mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 6. Kc – Kodeks Cywilny (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca w umowach prawnych obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta oraz usług elektronicznych, w przypadku kiedy działania Klienta naruszają zasady prawa powszechnie obowiązującego, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czy też naruszają dobre obyczaje, zasady niniejszego Regulaminu, dobra osobiste Sprzedawcy lub innych Klientów. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta może być również uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu obejmuje okres niezbędny dla rozwiązania powyższych kwestii.

Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania przez Klientów ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Wybór Produktu do zamówienia, następuje poprzez aktywowanie polecenia „Do koszyka”, znajdującego się poniżej wybranego Produktu. Klient może sprawdzić i edytować zawartość Koszyka, aktywując odnośnik: „Koszyk”. Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy Płatności – w opcjach „Koszyk”, Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Przejdź do Płatności”. Każdorazowo, przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie Zamówienia, obejmującej zakupione Produkty oraz koszty Dostawy.
 4. Złożenie Przez Klienta zamówienia na oferowane przez sprzedającego Produkty, stanowi ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży i stanowi potwierdzenie chęci zakupu wybranych przez Klienta Produktów. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja od Sprzedawcy, o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zakupu wyrażonej przez Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego, jak również na trwałym nośniku Sprzedawcy.

Płatności

 1. Zamieszczona w Sklepie Internetowym informacja o cenie Produktu, jest ceną sprzedaży brutto (zawiera podatki pośrednie), o kosztach Dostawy oraz innych, związanych z realizacją zamówienia, Klient jest informowany na etapie składania zamówienia i wyboru opcji dostawy i płatności.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • gotówką – przy odbiorze osobistym
  • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W wypadku niewywiązania się Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką – za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dostawa

 1. Dostawa (wysyłka, transport) Produktu do Klienta jest odpłatna. Odbiór osobisty Produktu z siedziby Sprzedawcy jest bezpłatny.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Produktu oraz uprawnień Klienta w tym zakresie, zostały określone w punkcie dotyczącym reklamacji.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia i dostarczenie Towaru do Klienta.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany w Sklepie Internetowym liczony jest w Dniach roboczych, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” lub od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient jest poinformowany przez Sprzedawcę.
 7. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres pocztowy, wskazany w formularzu zamówienia.
 8. W dniu wysłania zamówionych Produktów do Klienta, Klient dostaje informacje o wysyłce na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy (kuriera) spisania odpowiedniego protokołu.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy (kurier) pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin oraz koszt Dostawy.
 11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupionym Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, jak również reklamacje dotyczące korzystania z usług nieodpłatnych, świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, mogą być składane w formie pisemnej na adres mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać jak najdokładniej zaistniały problem. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub reklamowanego Produktu, w zależności od zaistniałej sytuacji, rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę poniższego formularza reklamacji (…………..).

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu Internetowego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi”

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta; Rozdział IV